Shiraz – Ahvaz – Kamyaran - Yüksekova

tom auf reisen...